Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Grzegorz Fabiszewski
Komórka organizacyjna
 • Wójt Gminy
 • Kierownik USC
Stanowisko

Wójt Gminy

Telefon:
( 0-29) 772 50 27 wewn. 31 ; 602 469 986
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Urząd Gminy Łyse pokój nr 111 (I piętro budynku)

ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse

tel. 29 7725003 w. 31

kom. 602 469 986

 

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. :

Poniedziałek:  7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:00
Środa:  7:30-15:30
Czwartek:  7:30-15:30
Piątek:  7:30-14:00.

Obowiązki:

Obowiązki Wójta będącego jednocześnie Kierownikiem Urzędu wynikają z przepisów prawa i są określone:

 1.  w ustawach oraz przepisach wydanych w celu ich wykonania,
 2.  w postanowieniach Statutu Gminy,
 3.  w uchwałach Rady.

 


Do obowiązków Wójta należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień bezpośredniego zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich  pracowników Urzędu,
 2. określanie form i metod pracy w Urzędzie,
 3. prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,
 4. wydawanie zarządzeń w zakresie określonym przez prawo,
 5. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie pism okólnych,
 6. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 7. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,  o których mowa w art. 31b ustawy samorządowej,
 8. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. tworzenie warunków organizacyjnych dla należytego załatwiania skarg, wniosków i innych sygnałów obywateli,
 11. wykonywanie budżetu,
 12. podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę,
 13. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 14. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 15. gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Sekretarza Gminy,
 2. Skarbnika Gminy,
 3. zastępcą Kierownika USC.

 

Wójt bezpośrednio nadzoruje działalność w zakresie:

 1. finansów,
 2. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i utrzymania dróg,
 3. gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami,
 4. urzędu stanu cywilnego,
 5. spraw ewidencji ludności, wojskowych i obronnych,
 6. spraw rolnictwa i leśnictwa.
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Wójt Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Wójt Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Wójt Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe po złożeniu ślubowania