Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Łyse
Urząd Gminy Łyse
Adres:  
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Telefon:  
029 772 50 27
Fax:  
029 772 50 27 wewn. 41
E-mail:  
sekretariat@gminalyse.pl

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łyse

Gmina Łyse zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łyse.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Parda.
 • E-mail: sekretarz@gminalyse.pl
 • Telefon: 29 772 50 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Łyse
 • Adres: ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse
 • E-mail: sekretariat@gminalyse.pl
 • Telefon: 29 772 50 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przed Urzędem Gminy Łyse znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych (jedno miejsce parkingowe).
 2. Na każdej kondygnacji budynku Urzędu Gminy Łyse znajdują się toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek Urzędu Gminy Łyse jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych do każdej kondygnacji budynku.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, telefonicznie pod numerem: +48 29 7725027.
 5. Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 z późn. zm.).
 6. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Łyse zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd Gminy Łyse poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie pomocy w obsłudze.
 8. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 9. Pracownik sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału.
 10. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do sekretariatu w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
 11. Po zakończeniu obsługi pracownik sekretariatu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu urzędu.
 12. Każdy pracownik Urzędu Gminy Łyse niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.